Extra föreningsstämma

Dagordning för stämman hittar ni här >>>
(dagordning uppdaterad 2015-11-04)

 

Förtydligande av paragraf 6 & 7 i dagordningen rörande alternativa finansieringsmöjligheter

  1. Enligt ursprunglig plan med start efter positivt bidragsbeslut, startdatum oklart, troligen hösten 2016
  2. Starta utan bidragsbesked, med risk att det kan kosta upp till 22 000kr beroende på vad offerterna hamnar på. Beviljas bidragsansökan återbetalas den delen till medlemmarna.

 

Extra_Föreningsstämma_SkepplandaFiber_v4515

 

 

Nyheter om bidraget!

Det kommer tydligen bli försening på minst 6 månader för beslut om bidrag.
”Beslut om utbetalning av bredbandsstödet till lokala byanät kan tas först efter att det nya IT-systemet är färdigt. Jordbruksverket beräknar att det nya IT-systemet är färdigt i april-maj 2016, säger Jörgen Fransson.”

Vi kommer med mer information inom kort!!
/styrelsen

MER INFO SE DENNA ARTIKEL

Vi är på gång!

Föreningen har under sommaren skickat in bidragsansökan. Tyvärr kan det konstateras att det blir ytterligare förseningar vad gäller handläggningen. Nu nämns november-december som trolig tid då länsstyrelsen börjar handlägga inkomna ansökningar. Detta betyder att en hel grävsäsong gått till spillo jämfört med de besked som myndigheterna lämnade förra sommaren.
Föreningen undersöker därför möjligheten att starta innan bidragsbeskedet kommer och bygga ”så långt pengarna räcker”. En extra föreningsstämma kommer därför att utlysas för att se om medlemmarna vill ge styrelsen mandat att om möjligt välja detta alternativ.

Den projektering som gjorts och resulterat i hur nätet skall byggas skall nu finjusteras efter studier i fält och för att nya medlemmar strömmat till efter att den gjordes. Detta så att kartan kan användas som underlag för upphandlingen av byggnationen. Vi måste därför sätta ett sista datum för ansökan om medlemskap. Efter detta datum kommer alla nya medlemskap att medföra extra kostnader för tillkommande projektering m.m. Summan bestäms från fall till fall beroende på de faktiska kostnaderna.

Föreningen har satt 30 september som absolut sista datum att komma med utan extra kostnader.

Det är nu också viktigt att ni kontrollerar statusen på markören på kartan. Är den grön är allt i sin ordning. Vid justeringar och frågor kontakta våran kassör: kassor@skepplandafiber.se

Just nu pågår arbetet med de markavtal som skall tecknas med alla fastighetsägare där kanalisationen passerar.

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls i Skepplanda bygdegård
Tisdag den 26 maj kl: 19:00.
Ärenden enligt stadgarna.

En presentation av hur projektet framskridit kommer också att hållas.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

Styrelsen

Projekteringsunderlag

Vi har nu beställt ett projekteringsunderlag av Eltel Networks som omfattar både stamnät och accessnät. Underlaget kommer att bestå av ett kartmaterial och en sammanställning över beräknad åtgång på material och arbete. Denna information ligger sedan till grund för bidragsansökan och ger en indikering på vad insatsen per medlem blir.

Tyvärr har vi fått veta att Jordbruksverket inte kommer att fördela pengar förrän i september vilket får till följd att länsstyrelsen inte kommer att kunna behandla inkomna bidragsansökningar förrän vid denna tid. Det är ändå viktigt att skicka in denna så snart som möjligt. Vårt mål är att göra detta under april månad, vilket gör att vi fortfarande kan ta in ansökningar om dessa görs omgående.

Alla uppmanas återigen att kontrollera status och placering av markören för sin fastighet på kartan. Ser ni t.ex. någon granne som inte är markerad på kartan men som ni vet skall vara med, be denne i så fall att omedelbart kontakta föreningen, kassor@skepplandafiber.se.
Styrelsen

Karta

Vi har skapat en ny karta med över vårat upptagningsområde. Kontrollera gärna statusen på markören för er fastighet och också att den är korrekt placerad på kartan.

Notera att kartan uppdateras kontinuerligt.

Vid fel fastighetsinformation, markör saknas eller liknande, kontakta kassor@skepplandafiber.se

Uppdatering angående tidplanen kommer inom kort att publiceras.

Länk till kartan

Styrelsen

600+!!

Styrelsen vill härmed meddela att vi passerat 600 medlemmar.
Ett meddelande har idag den 23/1 skickats till samtliga medlemmar vi har epostadresser till. Vet ni med er att ni inte meddelat någon epostadress men har en, mejla då gärna kassor@skepplandafiber.se och meddela denna. Detta underlättar framtida korrespondens.
Ni som inte har epostadress kommer att bli kontaktade via telefon eller SMS.
Som meddelats längre ner på sidan kommer nu projektering, bidragsansökan m.m. att påbörjas.
Styrelsen vill även passa på att tacka för det stora intresse alla visat för att framtidssäkra sina fastigheter.

Viktig information:
Vi har även ett antal oklara ansökningar, anser ni att ni sökt medlemskap men inte meddelats om att detta är registrerat via ovanstående
epostutskick eller kontaktade via telefon eller SMS, kontakta då förening omgående så eventuella oklarheter kan redas ut. Mejladresser till styrelsen finns längre ner på sidan.

 
Med vänlig häsning
Styrelsen

500+!!

Styrelsen har nöjet att informera om att vi nu passerat 500 medlemmar (intresseanmälningar ej medräknade), detta medför att vi nått ett bra resultat och nu går vidare med projektering och bidragsansökan enligt vår tidplan.
Ni som endast fyllt i intresseanmälan här på hemsidan under hösten men har för avsikt att vara med måste omgående fylla i en medlemsansökan, intresseanmälan är inte samma sak som medlemskap i föreningen. Ansökan finns under dokument uppe till vänster här på sidan, längre ner på sidan finns instruktion hur den kan skickas in, och glöm inte att samtidigt sätta in 200 kronor på föreningens bankgiro. Man kan självfallet söka medlemskap även om intresseanmälan inte gjorts tidigare. Observera att Skepplanda tätort inte ingår i upptagningsområdet p.g.a. de bidragsregler som gäller.

Detta är sista chansen att få fiberanslutning med bidrag från länsstyrelsen, som gör att kostnaden uppskattningsvis blir max 20000kr. Sedan kommer anslutning endast att kunna göras till självkostnadspris, preliminärt från 30000kr. Notera att i dessa fall kan föreningen inte garantera någon övre gräns för kostnaden, varje anslutning skall då som sagt bära sina egna kostnader.

Ni som är medlemmar 31/12 kommer efter nyår att få ett mejl till den adress föreningen fått som bekräftar medlemskapet. Har ni glömt att meddela epostadress kan ni skicka ett mejl till kassor@skepplandafiber.se och komplettera med denna. Ange alltid fastighetsbeteckning då ni kommunicerar med föreningen. Ni som saknar epost kommer att kontaktas via telefon eller SMS.

Styrelsen

Tidplan och kontaktuppgifter

Informationsmötet den 4/11 blev en succé, c:a 250 kom och fyllde bygdegården i Skepplanda till bristningsgränsen. Glädjande var att även över 100 st. fyllde i medlemsansökan på plats.
För er som inte kunde närvara går det att skriva ut medlemsansökan (finns under dokument uppe till vänster på hemsidan) fylla i denna och lämna till områdesansvarig eller någon i styrelsen.
Det går även att skanna in ifylld ansökan och mejla denna till kassören. Ett tips om man inte har tillgång till skanner är att ta en bild på ansökan och mejla, adressen är:
kassor@skepplandafiber.se

alternativt posta den till:

Skepplanda fiberförening
c/o Mikael Söderberg
Uddetorp 155
446 94 Skepplanda

Tidplan

31/12 2014 sista dag för ansökan om medlemskap
Efter detta datum prövas ansökningarna individuellt gällande projektering och kostnad.
Anledningen är att anslutningen då ej kan ej åtnjuta statsbidrag och kommer därför
enligt självkostnadsprincipen att preliminärt hamna
mellan 30-50.000 kronor.
Notera att det även går att ansluta fastigheten med en vilande fiber om man inte omedelbart ser ett behov av t.ex. snabbt bredband då man kanske saknar dator.
Detta innebär att anslutningen kan göras till den uppskattade insatsen av som mest 20000 kronor men att det sedan inte utgår någon månadskostnad förrän tjänsterna aktiveras, vilket i praktiken kan vara flera år senare. Fastighetens värde kommer sannolikt att öka med betydligt mer än medlemsinsatsen, och varför då inte ansluta den till det lägre priset!

Det kan även nämnas att insatsen inte kommer att debiteras medlemmarna som en klumpsumma utan delas upp på 3-4 delbetalningar allteftersom nätbyggnaden fortskrider.
Fiberföreningens bank, SEB i Kungälv kan även erbjuda ett så kallat blancolån kopplat till medlemsinsatsen till medlemmar som så önskar.

Viktigt, gör er medlemsansökan så snart som möjligt för att underlätta arbetet för våra områdesansvariga.

Mars 2015. Föreningen lämnar in ansökan om bidrag till länsstyrelsen.

Juli 2015. Beslut om bidrag, grävning kan påbörjas.

Första halvåret 2016. Nätet driftsatt.

 

Prisjämförelse: (exempel)

Fiber
Bredband 100/100MBit
TV ”familjepaket”
Telefon
Totalt 349kr/månaden

Dagens lösning, Koppar/parabol
Bredband ADSL upp till 8MBit 329kr/mån
TV ”familjepaket” via parabol 308kr/mån
Telefon Bas 165kr/mån
Totalt 802 kronor/månad

En ungefärlig besparing på 450 kronor per månad lite beroende på aktuell abonnemangsform

Medlemsinsatsen på som mest 20000 kronor är därför intjänad på 4-6 år och man får en lösning som är framtidssäker. Anmäl dig redan idag!

Kontaktuppgifter

Styrelsen består av följande fem ledamöter:

Leif Andersson (leif.andersson@skepplandafiber.se)
Mikael Söderberg (mikael.soderberg@skepplandafiber.se)
Mikael Holmqvist (mikael.holmqvist@skepplandafiber.se)
Alex Corbett (alex.corbett@skepplandafiber.se)
Lennart Lindberg (lennart.lindberg@skepplandafiber.se)