Föreningsstämma 23 februari

Skepplanda fiberförening håller ordinarie föreningsstämma
torsdag den 23/2 kl 19 i Skepplanda Bygdegård.

Ärenden enl. stadgarna (länk till stadgarna). Efter stämman kommer Elkraftteamet Väst AB att berätta om byggnationen av vårt nät, tidplan m.m. De informerar även om praktiska detaljer som berör grävning på egen tomt och det erbjudande om fast pris för detta samt håltagning för de som är intresserade. Det blir en intressant kväll och alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

Avtal signerat!

Information från styrelsen

Vi kan nu meddela att vi upphandlat byggnationen av vårt fibernät! Arbetet kommer att utföras av Elkraftteamet Väst AB, ett företag baserat i Lilla Edets kommun. Byggstart är planerad till januari/februari och slutbesiktning beräknas ske i oktober 2017. Därefter sker driftsättningen under november av kommunikationsoperatören (KO).

Kommunikationsoperatören

KO skall upphandlas snarast och styrelsen återkommer under februari/mars med vilka lösningar som finns att välja mellan, t.ex. ”välja allt själv”, ”triple play” eller ”gruppavtal” och vad de olika lösningarna innehåller och kommer att kosta per månad.

Insatsen

Insatsen per medlem beräknas till 15-17 tusen kronor totalt. Vi sänder därför ut en faktura för att täcka de första kostnaderna. Beloppet är 5000kr. fördelat på insats 4900kr och medlemsavgift 100kr. Förfallodag för denna är preliminärt 31/3.
Fakturor kommer sedan att skickas allteftersom vi blir fakturerade av entreprenören. Styrelsen återkommer med mer detaljer senare i projektet.

Förfrågningsunderlag

Styrelsen vill meddela att förfrågningsunderlaget för att bygga vårt nät nu är publicerat på VISMA Opic. Det innebär att företag som är intresserade kan hämta ner detta och räkna på vad det kommer att kosta att bygga vårt fibernät och lämna offert. Deras svar skall vara lämnade senast 8/12. Styrelsen kommer därefter gå igenom alla inlämnade underlag.

Styrelsen

Alla som är med kontrollera kartan

Vi har nu passerat datum för anslutning till nätet till den kostnad som är lika för alla. Alla medlemmar uppmanas att kontrollera att markören på kartan är grön och utplacerad på rätt ställe. Hör gärna med era grannar så ingen missar detta. Anser någon att det föreligger någon oklarhet, kontakta föreningen OMGÅENDE. För eventuella efteranmälningar kommer det att utgå en anslutningsavgift utöver medlemsinsatsen. Denna avgifts storlek kommer att beräknas från fall till fall.

Sista chansen för bidrag!

Vi är äntligen klara med allt grundarbete angående anbudsunderlaget. Återstår sista justeringar på kartan nu efter att alla markavtal är klara. Medlemsansökningar efter att anbudsunderlaget har skickats ut är INTE berättigad något bidrag.

Sista datum för medlemsansökan och få del av bidraget är 18 september! Ansök nu om du inte redan gjort det (länk till medlemsansökan) Prata med dina grannar som inte redan är medlem om detta datum.  Nu kör vi!

Uppdatering (juli 2016)

Vi har under våran gjort klart markavtalen och alla justeringar av dragningen av fibern. Anbudsunderlaget håller på finjusteras och kommer läggas ut under augusti månad. Våran förhoppning är att ha fibern igång efter sommaren 2017.

Föreningsstämma 21 juniskepplanda-foreningsstamma-20160621


Uppdaterad 2016-06-19


Dagordning ordinarie föreningsstämma

 Skepplanda Fiberförening den 21 juni 2016

1. Stämmans öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om stämmans behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande och sekreterare för stämman

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt redovisning av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret

8. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret

11. Fastställande av medlemsavgifter

12. Fastställande av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår

13. Val av

– Ordförande för föreningen för en tid av 1 år

– Styrelseledamöter för 2 år samt suppleant på 1 år

– Revisorer för 1 år, samt suppleant på 1 år

– Ordförande och 1  ledamot till valberedningen på 1 år

14. Motioner

15. Övriga frågor

16. Stämmans avslutande

Uppdatering

Hej alla medlemmar, styrelsen vill informera om följande.

Vi har av länsstyrelsen fått veta att vi ligger på plats 34, av ca 150 föreningar, i deras hög med bidragsansökningar och att vi ligger på ”nästan maxpoäng”. Beslut om vår ansökan fattas 31/3 eller 29/4.

Föreningen har också av Swedbank erhållit löfte om en kredit som kan användas under byggperioden då bidraget betalas ut med viss eftersläpning och sista delen först efter godkänd slutbesiktning.

För att ytterligare stärka förenings soliditet har vi fått en kommunal borgen av Ale kommun, vi tackar kommunen för förtroendet och att de på detta sätt stöttar föreningen och utbyggnaden av ett modernt och framtidssäkert nät till invånarna i norra kommundelen.

Vi är skrivande stund 723 medlemmar, en fantastisk bra siffra som visar på ett stort förtroende för föreningen och att fiber är en förutsättning för snabb och stabil kommunikation i framtiden. Det kan inte nog understrykas att det inte finns några trådlösa lösningar som ens kommer i närheten av vad fiber kan erbjuda i jämn och mycket hög bithastighet.

Vi måste dock uppmana alla medlemmar som inte lämnat in ett anslutningsavtal att göra detta omgående. Avtalet finns att hämta under MEDLEM/DOKUMENT på hemsidan. Har du frågor kontakta din områdesansvarig, kontaktuppgifter för dessa finns under MEDLEM/KARTOR & OMRÅDESANSVARIGA

Det är ytterst viktigt att dessa kommer in, annars blir det ingen fiber till berörd fastighet.