Uppdatering (juli 2016)

Vi har under våran gjort klart markavtalen och alla justeringar av dragningen av fibern. Anbudsunderlaget håller på finjusteras och kommer läggas ut under augusti månad. Våran förhoppning är att ha fibern igång efter sommaren 2017.

Föreningsstämma 21 juniskepplanda-foreningsstamma-20160621


Uppdaterad 2016-06-19


Dagordning ordinarie föreningsstämma

 Skepplanda Fiberförening den 21 juni 2016

1. Stämmans öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om stämmans behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande och sekreterare för stämman

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt redovisning av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret

8. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret

11. Fastställande av medlemsavgifter

12. Fastställande av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår

13. Val av

– Ordförande för föreningen för en tid av 1 år

– Styrelseledamöter för 2 år samt suppleant på 1 år

– Revisorer för 1 år, samt suppleant på 1 år

– Ordförande och 1  ledamot till valberedningen på 1 år

14. Motioner

15. Övriga frågor

16. Stämmans avslutande

Uppdatering

Hej alla medlemmar, styrelsen vill informera om följande.

Vi har av länsstyrelsen fått veta att vi ligger på plats 34, av ca 150 föreningar, i deras hög med bidragsansökningar och att vi ligger på ”nästan maxpoäng”. Beslut om vår ansökan fattas 31/3 eller 29/4.

Föreningen har också av Swedbank erhållit löfte om en kredit som kan användas under byggperioden då bidraget betalas ut med viss eftersläpning och sista delen först efter godkänd slutbesiktning.

För att ytterligare stärka förenings soliditet har vi fått en kommunal borgen av Ale kommun, vi tackar kommunen för förtroendet och att de på detta sätt stöttar föreningen och utbyggnaden av ett modernt och framtidssäkert nät till invånarna i norra kommundelen.

Vi är skrivande stund 723 medlemmar, en fantastisk bra siffra som visar på ett stort förtroende för föreningen och att fiber är en förutsättning för snabb och stabil kommunikation i framtiden. Det kan inte nog understrykas att det inte finns några trådlösa lösningar som ens kommer i närheten av vad fiber kan erbjuda i jämn och mycket hög bithastighet.

Vi måste dock uppmana alla medlemmar som inte lämnat in ett anslutningsavtal att göra detta omgående. Avtalet finns att hämta under MEDLEM/DOKUMENT på hemsidan. Har du frågor kontakta din områdesansvarig, kontaktuppgifter för dessa finns under MEDLEM/KARTOR & OMRÅDESANSVARIGA

Det är ytterst viktigt att dessa kommer in, annars blir det ingen fiber till berörd fastighet.

Beslut från extrastämman & anslutningsavtal!

Den 19 november 2015 hade vi extra stämma i Skepplanda Bygdegård.

Stämman beslutade att styrelsen mandat för alternativen ” Styrelsen får mandat att starta med hjälp av banklån.”
Protokollet hittar ni här >>>

Detta innebär att vi kan fortsätta projekteringen.
När vi väl börjar gräva så kan vi fakturera medlemmarna upp till 60% av projekteringskostnaden. De övriga 40% kommer bidraget eller banklån finansiera.

För att kunna skicka ut anbudsförfrågan måste vi få in anslutningsavtal påskrivna från samtliga medlemmar. Även markavtal med dem berörda markägare där fiber passerar marken till andra medlemmar.

Prata gärna med era grannar, vänner mm och påminn dem om att skicka in påskrivna avtal. Vi är över 700 medlemmar men saknar flera påskrivna avtal!

Avtal hittar ni här:
Fastighetsanslutningsavtal
Markupplåtelseavtal och dokumentet Punkter att tänka på samt  Vägledande principer för markupplåtelse

Dessa papper kan skickas in till föreningen (adress syns på hemsidan) alternativt till eran områdesansvarig. Har ni frågor prata med er områdesansvarig.

Öppet hus Hålanda Bygdegård 6 december

På söndag den 6/12 mellan klockan 10.00 till 16.00 finns möjlighet att komma till Hålanda Bygdegård och skriva anslutningsavtal och markupplåtelseavtal. Detta för att underlätta och spara tid för dom områdesansvariga så att dom inte behöver åka ut till varje medlem. Prata med era grannar och vänner så att det kommer så många som möjligt denna söndagen.

På plats kommer att finnas områdesansvariga från Mauritsberg ner till Skår Övre samt även från styrelsen

Välkomna!
Styrelsen Skepplanda fiberförening

skepplanda_fiber_omr1-5_small

Extra föreningsstämma

Dagordning för stämman hittar ni här >>>
(dagordning uppdaterad 2015-11-04)

 

Förtydligande av paragraf 6 & 7 i dagordningen rörande alternativa finansieringsmöjligheter

  1. Enligt ursprunglig plan med start efter positivt bidragsbeslut, startdatum oklart, troligen hösten 2016
  2. Starta utan bidragsbesked, med risk att det kan kosta upp till 22 000kr beroende på vad offerterna hamnar på. Beviljas bidragsansökan återbetalas den delen till medlemmarna.

 

Extra_Föreningsstämma_SkepplandaFiber_v4515

 

 

Nyheter om bidraget!

Det kommer tydligen bli försening på minst 6 månader för beslut om bidrag.
”Beslut om utbetalning av bredbandsstödet till lokala byanät kan tas först efter att det nya IT-systemet är färdigt. Jordbruksverket beräknar att det nya IT-systemet är färdigt i april-maj 2016, säger Jörgen Fransson.”

Vi kommer med mer information inom kort!!
/styrelsen

MER INFO SE DENNA ARTIKEL

Vi är på gång!

Föreningen har under sommaren skickat in bidragsansökan. Tyvärr kan det konstateras att det blir ytterligare förseningar vad gäller handläggningen. Nu nämns november-december som trolig tid då länsstyrelsen börjar handlägga inkomna ansökningar. Detta betyder att en hel grävsäsong gått till spillo jämfört med de besked som myndigheterna lämnade förra sommaren.
Föreningen undersöker därför möjligheten att starta innan bidragsbeskedet kommer och bygga ”så långt pengarna räcker”. En extra föreningsstämma kommer därför att utlysas för att se om medlemmarna vill ge styrelsen mandat att om möjligt välja detta alternativ.

Den projektering som gjorts och resulterat i hur nätet skall byggas skall nu finjusteras efter studier i fält och för att nya medlemmar strömmat till efter att den gjordes. Detta så att kartan kan användas som underlag för upphandlingen av byggnationen. Vi måste därför sätta ett sista datum för ansökan om medlemskap. Efter detta datum kommer alla nya medlemskap att medföra extra kostnader för tillkommande projektering m.m. Summan bestäms från fall till fall beroende på de faktiska kostnaderna.

Föreningen har satt 30 september som absolut sista datum att komma med utan extra kostnader.

Det är nu också viktigt att ni kontrollerar statusen på markören på kartan. Är den grön är allt i sin ordning. Vid justeringar och frågor kontakta våran kassör: kassor@skepplandafiber.se

Just nu pågår arbetet med de markavtal som skall tecknas med alla fastighetsägare där kanalisationen passerar.