GDPR-Policy

Personuppgiftspolicy Skepplanda Fiber ekonomisk förening
I och med införandet av den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR), som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL), stärks den enskilda individens rättigheter avseende hantering och lagring av personuppgifter. Skepplanda Fiber ekonomisk förening värnar om varje persons integritet och behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning, GDPR. I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.
Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi hämtar in?
Skepplanda Fiber ekonomisk förening, org. nr 769628-6777 är personuppgiftsansvarig för den ekonomiska föreningens behandling och lagring av personuppgifter.
Vilka personuppgifter hämtar vi in och i vilket ändamål?
Skepplanda Fiber ekonomisk förening hämtar in personuppgifter från dess medlemmar samt fastighetsägare som har upplåtit eller kan komma att upplåta mark för att byggnationen av fibernätet ska kunna genomföras.
De personuppgifter Skepplanda Fiber samlar in och behandlar om dig som medlem och användare av fibertjänster är:
• Namn
• Adress
• Fastighetsbeteckning
• Adress
• Kundnummer
• Tel nr
• e-post adress
Personuppgifterna hämtas in och lagras för att fiberföreningen ska kunna fullfölja ingånget avtal mellan Skepplanda Fiber och dig som medlem. Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål:
• För att administrera ditt medlemskap i fiberföreningen och den inbetalda kapitalinsatsen
• För att tillhandahålla fibertjänster och administrera vårt avtal om dessa med dig
• För att du ska kunna nyttja tjänsterna lämnar vi ut dina personuppgifter till kommunikationsoperatör och tjänsteleverantörer eller underleverantör i syfte att uppfylla avtalet med att leverera fibertjänsterna
• För att vi ska kunna kommunicera med dig via post, telefon eller elektronisk kommunikation (så som e-post, sms eller andra meddelandetjänster) samt informera dig om fiberföreningens verksamhet och leverans av fibertjänsten och avtalsvillkor.
• För att fullgöra rättslig förpliktelse.
Personuppgifter som har inhämtats från fastighetsägare som upplåter eller kan komma att upplåta mark för byggnationen:
• Namn
• Adress
• Fastighetsbeteckning
• Personnummer
• Tel nr
Personuppgifterna har hämtats in i syfte att erhålla en komplett förteckning över samtliga fastighetsägare inom fiberföreningens geografiska område. Detta för att Skepplanda Fiber ska kunna efterfråga åtkomst till mark och vid överenskommelse teckna markupplåtelseavtal för att byggnationen av fibernätet ska kunna genomföras.
Rättslig grund för Skepplanda Fibers behandling av dina personuppgifter
Skepplanda Fiber behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig (t.ex. för de ändamål som anges ovan). Skepplanda Fiber kan behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål samt för att fullgöra vår informationsplikt mot myndigheter så som Post och Telestyrelsen (PTS).
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi delar personuppgifter med företag och organisationer i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna leverera och upprätthålla tjänster till Skepplanda Fibers medlemmar. Det gäller även vid t ex underhåll och service av fibernätet. I sådana fall tecknas personuppgiftsbiträdesavtal med aktuell part, vilket säkerställer att parten hanterar personuppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR). Exempel på företag som vi delar personuppgifter med och som därmed är personuppgiftsbiträden, är kommunikationsoperatör och underhållsentreprenör.
Personuppgifter kommer inte att användas i någon form av marknadsföringssyfte, reklam, automatiserat beslutsfattande eller profilering. Föreningen tillämpar strikt sekretess vad gäller samtliga personuppgifter som behandlas.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är medlem i Skepplanda Fiber. Detta innebär att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för eller senast ett år därefter. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.
Fastighetsägares personuppgifter sparas så länge som ingånget markupplåtelseavtal gäller och erforderlig tid efter avtalets upphörande (exempelvis vid försäljning av fastighet) eller så länge som vidareutbyggnad av fibernätet är aktuell.
Vad har du för rättigheter som registrerad?
Du har i och med tillämpad dataskyddslagstiftning ett antal rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter.
• Rätt till tillgång (registerutdrag) Du har rätt att begära och få information om vilka personuppgifter Skepplanda Fiber behandlar om dig.
• Rätt till rättelse av personuppgifter Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
• Rätt till radering Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Rätten till radering avgörs genom en intresseavvägning. Rätten till radering gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för att Skepplanda Fiber ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna uppfylla ingånget avtal.
• Rätt till begränsning Du har i vissa fall rätt att begära att Skepplanda Fiber begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Möjlighet till begränsning gäller endast förutsatt att personuppgifterna inte behövs för att kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna uppfylla ingånget avtal.
Om du anser att dina personuppgifter hanteras felaktigt av Skepplanda Fiber har du möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, vilken i Sverige är Datainspektionen.
Ändringar i personuppgiftspolicyn
Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på www.skepplandafiber.se och meddela dig via post eller e-post.
Kontaktuppgifter
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss på e-post adressen info@skepplandafiber.se.

Comments are closed.